Statut

STATUTUL
Asociatiei Romania fara ei

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Asociatia „Romania fara ei” este o asociatie non-profit, independenta, persoana juridica de drept privat fara scop patrimonoial, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Art. 2 Scopul asociatiei consta in promovarea democratiei, cultivarea spiritului civic, sprijinirea și educarea populatiei pentru participarea la viata civica si politica a societatii, formarea unei clase politice atasate valorilor democratice si aflate in slujba poporului suveran.

Art. 3 Denumirea asociatiei este Romania fara ei, rezervata la Ministerul Justitiei, potrivit Dovezii privind disponibilitatea denumirii din data de 28.04.2011.

Art. 4 (1) Sediul asociatiei este in Bucuresti, strada Muntii Carpati nr. 103, sector 5, cod 052023, Bucuresti.
(2) Sediul asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului Director.

Art. 5 Durata de functionare a Asociatiei „Romania fara ei”este nedeterminata.

Art. 6 (1) Patrimoniul social al asociatiei este format dintr-un activ patrimonial in valoare 800 lei si este compus din aporturile egale ale membrilor fondatori.

(2) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele asociatiei.

Art. 7 Obiectivele Asociatiei „Romania fara ei” sunt urmatoarele:
a. promovarea si cultivarea spiritului civic in societate
b. promovarea democratiei
c. promovarea dialogului ca unic instrument al consolidarii democratiei,
d. sprijinirea și educarea populatiei pentru participarea la viata civica si politica a societatii
e. educatia societatii pentru cunoasterea institutiilor democratiei si functionarea lor atat la nivel central cat si local,
f. popularizarea politicii in randul tinerilor in vederea reformarii clasei politice,
g. pregatirea tinerilor pentru viata politica,
h. educarea societatii pentru dezbaterile de idei si argumentarea doctrinara a principiilor si valorilor democratice,
i. sprijinirea tinerilor implicati in viata politica pentru innoirea clasei politice.

CAPITOLUL II. MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 8 Asociatia Romania fara ei include urmatoarele categorii de membri:

a. membri fondatori – sunt membrii care au constituit asociatia si care au contribuit profesional, moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;

b. membri asociati – sunt persoanele care se asociaza ulterior fondarii, care contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei si la realizarea obiectivelor acesteia, care desfasoara activitati in interesul dezvoltarii personale ca individ

c. membri corespondenti – sunt persoanele care adera la scopul asociatiei si care sprijina material si moral realizarea acestuia si care au domiciliul sau resedinta in alte tari decat Romania;

d. membri sustinatori – sunt persoane care adera la scopul asociatiei si care sprijina material si moral realizarea acestuia;

e. membri de onoare – sunt persoane fizice sau persoane juridice care au adus si aduc servicii exceptionale asociatiei.

f. membri cotizanti – persoane fizice sau persoane juridice care sprijina material scopul asociatiei

Art. 9 (1) Calitatea de membru asociat sau membru corespondent se acorda de catre Consiliul Director, prin votul a cel putin doua treimi din membrii prezenti, la propunerile formulate de cel putin doi membri fondatori;

(2) Calitatea de membru sustinator se acorda de catre Consiliul Director prin votul a cel putin doua treimi din membrii prezenti, la propunerile formulate de cel putin doi membri fondatori;

(3) Calitatea de membru de onoare se acorda de Adunarea Generala, prin votul a cel putin trei patrimi din numarul membrilor acesteia, la propunerea unanima a tuturor membrilor fondatori sau a Consiliului Director.

(4) Retragerea din Asociatie se face prin instiintare scrisa adresata Presedintelui Asociatiei.

Art. 10 (1) Calitatea de membru al Asociatiei „Romania fara ei” se pierde prin:

a. excludere, pentru abateri grave de la statut, de la regulamentele sau hotararile Consiliului Director si Adunarii Generale;
b. sanctiunea retragerii calitatii de membru pentru neindeplinirea, la data acordarii sau ulterior, a conditiilor prevazute la art. 8 din prezentul Statut, pentru fiecare categorie de membri, cu exceptia asociatilor fondatori si a membrilor onorifici, care pot pierde aceasta calitate numai prin excludere;
c. deces;
d. retragerea voluntara

(2) Neplata cotizatiei stabilite de Consiliul Director pe o perioada de 12 luni consecutive atrage pierderea calitatii de membru al asociatiei, prin excludere;

(3) Membrii fondatori si asociati pot renunta voluntar la calitatea lor de membri aduncand la cunostinta Consiliului Director si Adunarii Generale hotararea lor de retragere din asociatie. Retragere se face cu un preaviz de 30 de zile.

Art. 11 (1) Hotararea de excludere sau sanctiunea retragerii calitatii de membru al asociatiei se ia prin votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti la sedinta Consiliului Director.

(2) Hotararea de excludere sau de retragere se comunica membrilor respectivi, care o pot contesta in conditiile legii si ale prezentului statut.

Art. 12 Membrii care sunt exclusi, carora li se retrage calitatea de membru sau care renunta la aceasta calitate nu au niciun drept asupra patrimoniului ei social.

Art. 13 Asociatii fondatori si membrii asociati au urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul Director si in Comisia de cenzori, daca au implinit varsta de 18 ani, au aptitudini si capacitate pentru functiile la care candideaza si nu au suferit nici o condamnare penala;
b) sa voteze in Adunarea Generala;

Art. 14 Asociatii fondatori si membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:

a) sa cunoasca si sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Consiliului Director, ale Asociatiei Romania fara ei
b) sa-si indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au asumat;
c) sa sustina interesele asociatiei Romania fara ei
d) sa contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei si la realizarea obiectivelor acesteia;

CAPITOLUL III. RESURSELE PATRIMONIALE

Art. 15 Patrimoniul social initial al asociatiei este format dintr-un activ patrimonial in valoare de 800 lei si este compus din aporturi in bani, depuse de asociati. Obligatiile asociatiei sunt garantate cu patrimoniul asociatiei.

Art. 16 Patrimoniul social initial al asociatiei se completeaza cu venituri provenite din contributiile asociatilor fondatori si membrilor asociatiei, cotizatiile si taxele de inscriere a membrilor, sponsorizari, donatii sau legate, dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale, finantari din surse externe si interne si alte venituri prevazute de lege.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Sectiunea I – ADUNAREA GENERALA

Art. 17 (1) Adunarea Generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor asociatiei.

(2) Adunarea Generala are urmatoarele competente:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) alegerea Presedintelui Asociatiei pentru un mandat de 4 ani;
c) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
d) alegerea si revocarea Consiliului Director;
e) alegerea si revocarea cenzorului si a membrilor comisiei de cenzori;
f) infiintarea de filiale;
g) modificarea actului constitutiv si al statutului;
h) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
i) hotaraste fuziunea, dizolvarea si/sau lichidarea asociatiei si stabileste destinatia bunurilor ramase dupa lichidare la propunerea Consiliului Director;
j) aproba grila de stabilire a cotizatiei pentru membrii asociatiei si a taxei de inscriere, la propunerea Consiliului Director;
k) are drept de dispozitie asupra patrimoniul asociatiei.
l) orice alte atributii prevazute in statut sau in lege.

Art. 18 Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra Consiliului Director si a membrului asociat fondator desemnat cu dreptul de control financiar.

Art. 19 Adunarea Generala se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea ei sau, in cazuri de urgenta, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea ei, in acest din urma caz daca:

a) se impune in mod necesar modificarea statutului;
b) apar situatii care pun in pericol existenta asociatiei;
c) la cererea scrisa a unui numar de cel putin 1/3 din numarul membrilor fondatori si al membrilor asociati.

Art. 20 (1) Adunarea Generala se convoaca de Consiliul Director sau de catre Presedinte, printr-o convocarea scrisa, care cuprinde data, ora, locul si ordinea de zi, comunicata in termenele prevazute la art. 19 din prezentul statut.

(2) La secretariatul asociatiei vor fi puse la dispozitia participantilor materialele supuse dezbaterii.

(3) Participantii pot solicita introducerea in ordinea de zi a unor cereri, formulate in scris, si depuse la secretariatul asociatiei cu cel putin 10 zile inainte de data sedintei Adunarii Generale.

Art. 21 (1) La Adunarea Generala participa:
a) asociatii fondatori;
b) membrii asociati;
c) membrii de onoare;
d) membrii sustinatori;
e) invitatii.
f) membrii cotizanti

(2) In cadrul Adunarii Generale fiecare asociat fondator si fiecare membru asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

(3) Asociatii care, intr-o anumita problema, supusa hotararii Adunarii Generale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala si afinii lor pana la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot, in caz contrar raspunzand pentru daunele cauzate asociatiei daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Art. 22 Alegerile pentru Consiliul Director si cenzor/comisia de cenzori au loc o data la 4 ani, cu exceptia cazurilor de retragere sau revocare, cand ele se pot organiza la Adunarea Generala care urmeaza.

Art. 23 Rapoartele de activitate ale Consiliului Director si ale membrului asociat desemnat cu dreptul de control financiar, programele de activitate, bugetele de venituri si cheltuieli, bilanturile contabile se dezbat si se supun anual aprobarii Adunarii Generale.

Art. 24 (1) Adunarea Generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin jumatate plus 1 dintre asociatii fondatori si membrii asociati.

(2) Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la alineatul (1) Adunarea Generala se reconvoaca dupa o perioada de 10 zile si poate avea loc, oricare ar fi numarul asociatilor prezenti.

Art. 25 Hotararile Adunarii Generale se iau cu votul majoritatii simple a celor prezenti si cu drept de vot, cu exceptia celor care au ca obiect dizolvarea Asociatiei, alegerea membrilor Consiliului Director sau modificarea statutului ei, care se iau cu votul a 2/3 din numarul voturilor celor prezenti si cu drept de vot.

Art. 26 (1) Adunarea Generala este condusa de presedinte sau, in lipsa, de inlocuitorul sau, care are obligatia sa comunice situatia prezentei asociatilor si lista nominala a celor prezenti

(2) Procesele verbale intocmite cu ocazia fiecarei Adunari generale cu privire la modul de desfasurare al sedintei, dezbaterile si hotararile luate se vor afla la secretariatul Asociatiei, asociatii absenti luand cunostinta de ele.
(3) Dreptul de vot poate fi delegat catre un alt membru prin procura scrisa, care se va anexa la procesul-verbal al sedintei, cu exceptia cazurilor care au ca obiect dizolvarea Asociatiei, alegerea membrilor Consiliului Director sau modificarea statutului ei.

Sectiunea a II-a CONSILIUL DIRECTOR

Art. 27 (1) Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.

(2) Consiliul Director este alcatuit astfel:
a) presedinte
b) vicepresedinte
c) secretar general
d) membri

(3) Consiliul Director se compune din 3-6 membri, alesi prin vot deschis nominal de catre membrii fondatori la momentul constituirii Asociatiei si ulterior, de catre Adunarea Generala, prin votul secret a 2/3 din numarul voturilor membrilor cu drept de vot prezenti la Adunare.

Art. 28 Consiliul Director al Asociatiei asigura realizarea scopului si obiectivelor acesteia, exercitand urmatoarele atributii:

a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor Asociatiei si alte proiecte;
b) acorda calitatea de membru asociat sau membru corespondent la propunerea a cel putin doi membri fondatori;
c) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
d) aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei;
e) isi elaboreaza regulmentul intern de functionare;
f) indeplineste oricare alte atributii stabilite de Adunarea Generala.
g) decide desfasurarea de activitati economice
h) hotaraste infiintarea sau desfiintarea de reprezentante si filiale in tara sau in strainatate;
i) decide asupra schimbarii sediului asociatiei;
j) decide asupra problemelor in care este implicata asociatia sau membrii acesteia cu
exceptia acelor probleme ce sunt de competenta Adunarii Generale;
k) decide cu privire la sigla, stampilele si tipizatele asociatiei.
l) propune spre aprobare Adunarii Generale grila de stabilire a cotizatiei pentru membrii
asociatiei si a taxei de inscriere;

Art. 29 Membrii Consiliului Director care, intr-o anumita problema, supusa hotararii sale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot.

Art. 30 Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar daca este, pierde aceasta calitate cel care ocupa o functie de conducere in cadrul administratiei centrale sau locale, a Parlamentului Romaniei sau Parlamentului European, ocupa o functie de conducere in cadrul unui partid politic parlamentar sau ocupa o functie de conducere in cadrul institutiilor publice cu care Asociatia desfasoara relatii contractuale.

Art. 31 Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi atacate de fondatori sau de catre oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 32 Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator ori sunt straine de Asociatie pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama Asociatiei sau orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

Art. 33 In cazul in care un membru paraseste sau este exclus din Consiliul Director, el poate fi inlocuit prin hotararea Adunarii Generale.

Art. 34 (1) Consiliul Director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori nevoile Asociatiei o impun.

(2) Convocarea Consiliului Director se face de catre presedinte, iar in lipsa acestuia de inlocuitorul sau, cu cel putin 5 zile inainte de data fixata.

(3) Consiliul Director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu jumatate plus unu din numarul voturilor celor prezenti.

(4) Deliberarile si hotararile Consiliului Director se consemneaza in procese-verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.

SECTIUNEA A III-A PRESEDINTELE

Art. 35 (1) Presedintele este ales de Adunarea Generala pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
(2) In exercitarea atributiilor sale, Presedintele emite Decizii. Atributiile Presedintelui sunt urmatoarele:
a) coordoneaza intreaga activitate a Asociatiei si conduce sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului Director,
b) reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii, in actiunile oficiale si in contactele pe care le stabileste,
c) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei,
d) mediaza conflictele intre membrii Asociatiei,
e) convoaca sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului Director,
f) poate dispune masuri necesare atingerii scopului Asociatiei,
g) poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator ori sunt straine de Asociatie pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama Asociatiei sau orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

Sectiunea a IV-a CONTROLUL FINANCIAR

Art. 36 (1) In cazul in care numarul asociatilor fondatori este mai mic de 15, unul dintre asociatii fondatori, care nu este membru al Consiliului Director, poate exercita dreptul de control.
Art. 37 (1) Asociatul fondator, care nu face parte din Consiliul Director, si care a fost imputernicit cu dreptul de control financiar are urmatoarele atributii:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Consiliului Director;
c) poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul Director.

(2) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori sau delegati de catre Asociatie cu dreptul de control financiar.

Art. 38 Adunarea Generala aproba regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociatiei si de desemnare a cenzorului.

Art. 39 Veniturile Asociatiei provin din:

a) cotizatiile membrilor
b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditii legale;
c) venituri realizate din activitati economice directe;
d) donatii, sponsorizari sau legate;
e) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
f) alte venituri prevazute de lege;
g) finantari din tara sau strainatate

Art. 40 (1) Asociatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca nu se reinvestesc in aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociatiei.

(2) Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul principal al ei. In vederea ducerii la indeplinire a scopului pentru care a fost infiintata, Asociatia poate desfasura activitati economice care sa ii creeze resursele economice necesare. Veniturile obtinute din realizarea unor astfel de activitati vor fi folosite exclusiv pentru autofinantarea Asociatiei.

Art. 41 (1) Principalele cheltuieli ale Asociatiei sunt:
a) salarii si adaosuri la salarii;
b) indemnizatii, prime si premii;
c) procurari de rechizite si imprimante de birou;
d) chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;
e) burse, cazare, masa, transport;
f) utilitati: energie electrica, termica, gaze naturale, apa, telefon, internet;
g) alte cheltuieli

(2) Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba de persoane insarcinate de Consiliul Director.
(3) Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc in limitele statutului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.
(4) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea din disponibilitatile existente.

Art. 42 Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an.

CAPITOLUL V DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 43 Asociatia se va dizolva:
a) de drept, in situatiile prevazute de lege
b) prin hotarare judecatoreasca, in situatiile prevazute de lege
c) prin hotararea Adunarii Generale

Art. 44 (1) O data cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director inceteaza.
(2) Lichidatorii, la intrarea in functie, efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.
(3) Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale Asociatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.
(4) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 45 (1) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de a plati creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatii noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare.

Art. 46 (1) In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.
(2) Aceste bunuri vor fi transmise, cu titlu gratuit, catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator. In cazul in care dizolvarea are loc ca urmare a Hotararii Adunarii Generale, aceste persoane juridice vor fi nominalizate prin insasi hotararea Adunarii Generale de dizolvare a Asociatiei.
(3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alineatului (2), ele se atribuie de instanta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
(4) Data transmiterii bunurilor este data intocmirii procesului verbal de predare-preluare, daca prin aceasta nu s-a stabilit o data ulterioara

Art. 47 Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei.

Art. 48 Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de 2 luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.

Art. 49 Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizatia judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele Asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.

Art. 50 (1) Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

CAPITOLUL VI DISPOZITII FINALE

Art. 51 Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legii. Întreaga activitate a asociatiei, este supusa legislatiei române în vigoare. Activitatea asociatiei nu va intra în concurenta cu activitatea membrilor asociati. Detaliile de aplicare a prezentului statut se stabilesc în Regulamentul de Organizare si Functionare elaborat de Consiliul Director si aprobat de Adunarea Generala.

Asociati (fondatori):

Nicolae-George Epurescu

Radu Mihai Giurgiteanu – (retras)

Constantin-Adrian Ciobanu

Dan Colceag